Hint: Tactics
Officer Relationship Combinations
 • 1 - Cao's Influence - Cao Cao + Cao Pi + Cao Ren
 • 2 - Sun's Bonds - sun jian, sun ce, sun quan
 • 3 - Brother's Oath - Guan Yu + Liu Bei + Zhang Fei
 • 4 - Strategist's Reckoning - Sima Yi + Zhou Yu + Zhuge Liang
 • 5 - Turbans Sanctum - Zhang Jiao + Zhang Bao + Zhang Liang
 • 6 - Burning Love - cao pi, zhen ji
 • 7 - Young Love - Zhou You + Xiao Qiao
 • 8 - Virtuous Love - Yue Ying + Zhuge Liang
 • 9 - Devoted Love - Lu Bu, diao chan
 • 10 - Pure Love - Liu Bei + Sun Shang Xiang
 • 11 - Xiahou's Spirit - Xiahou Dun + Xiahou Yuan
 • 12 - Faithful Devotion - sun quan, zhou tai
 • 13 - Warrior's Generation - Guan Yu + Guan Ping
 • 14 - Princesses Dance - dong zhuo, diao chan
 • 15 - Nemesis Bond - Cao Cao + Yuan Shao
 • 16 - Iron Men - Dian Wei + Xu Zhu


Type Combinations using 4 Cards
 • 17 - Imperial Majesty - 4 "Lord" Cards
 • 18 - Poison Strategy+ - 4 "Wood" Cards
 • 19 - Engulf Strategy+ - 4 "Fire" Cards
 • 20 - Heavy Strategy+ - 4 "Earth" Cards
 • 21 - Stun Strategy+ - 4 "Metal" Cards
 • 22 - Freeze Strategy+ - 4 "Water" Cards
 • 23 - Seal Strategy+ - 4 "Dark" Cards
 • 24 - Disband Strategy+ - 4 "Light" Cards
 • 25 - Ingenious Minds - 4 "Strategists" Cards
 • 26 - Legendary Courage - 4 "Officer" Cards
 • 27 - Wei Phoenix - 4 "Wei" Cards
 • 28 - Wu Tiger - 4 "Wu" Cards
 • 29 - Shu Dragon - 4 "Shu" Cards
 • 30 - Chief's Oath - 4 "Other" Cards


Type Combinations Using 2 Cards
 • 31 - Imperial Presence - 2 "Lord" Cards
 • 32 - Poison Strategy - 2 "Wood" Cards
 • 33 - Engulf Strategy - 2 "Fire" Cards
 • 34 - Heavy Strategy - 2 "Earth" Cards
 • 35 - Stun Strategy - 2 "Metal" Cards
 • 36 - Freeze Strategy - 2 "Water" Cards
 • 37 - Seal Strategy - 2 "Dark" Cards
 • 38 - Disband Strategy - 2 "Light" Cards
 • 39 - Agile Minds - 2 "Strategists" Cards
 • 40 - Fearless Courage - 2 "Officer" Cards
 • 41 - Wei's Ambition - 2 "Wei" Cards
 • 42 - Sun's Solidarity - 2 "Wu" Cards
 • 43 - Shu's Aspiration - 2 "Shu" Cards
 • 44 - Chief's Union - 2 "Other Forces" Cards


Unlockable: Characters
The following characters can be unlocked by performing the actions below.
 • Diao Chan - Beat Battle of Hu Lao Gate (5-Star Version)
 • Dong Zhuo - Beat Battle of Luo Yang and Battle of Mei Castle (5-Star Versions)
 • Lu Bu - Beat Chapter 6 of Story Mode
 • Meng Huo - Beat Unification of Nan Zhong (Beat Nanman Quests from the Second Gatekeeper in Chapter 3)
 • Yuan Shao - Beat Zenith Tower Request Mission
 • Zhang Jiao - Beat Yellow Turban Rebellion (5-Star Version)


Unlockable: Alternate Costumes
Perform the actions below to unlock additional costumes:
 • Fourth Costume - Beat 50 Quests with a character
 • Third Costume - Reach Level 10 with a character